PRAGA                                                     1     2     3     4     5     6     7
PRAGA                                                     1     2     3     4     5     6     7